Algemene voorwaarden sinds 22/04/2019

 

Elke De Proost Fotografie

Kerkstraat 44

2370 Arendonk

België

BTW: BE 0649 421 433

 • Bij het boeken van de fotoshoot verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 • Ik raad je aan om de annuleringsvoorwaarden aandachtig door te lezen voor je een reservering maakt. 

Foto’s gemaakt door Elke De Proost Fotografie kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het me weten als je dit niet wilt.

Een boeking is definitief, indien deze last minute (minder dan 3 weken voor datum) wordt geannuleerd, dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage.

Online galerijen met watermerk blijven 3 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslagen.

De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 

Auteursrechten

Het fotografisch werk van Elke De Proost Fotografie is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

 

Elke De Proost Fotografie bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

 

Bij verlies van foto’s/achteraf foto’s bijbestellen terwijl de termijn voorbij is, zal Elke De Proost Fotografie een administratiekost aanrekenen van 25 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

Foto’s blijven 1 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan je deze niet meer opvragen.

Elke De Proost Fotografie is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.

Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel (vnl. bij huwelijksreportages, day in the life fotografie).

Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

 

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald en wordt hij vergoed met een gratis minishoot.

 

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

 

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

 

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

 

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

 

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor:

 • schade bij de opdrachtgever;

 • indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;

 • lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;

 • verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Elke De Proost Fotografie is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.
Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.

Facturatie en betalingen

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE63 3631 0223 4808 na toezending van factuur en voor levering van de beelden.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Na afloop van de betalingstermijn zijn echtstegen en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd:

 • een factuurinterest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand.

 • Een schadebeding van 10%

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Elke De Proost zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Uitvoering opdracht

 

Elke De Proost zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Elke De Proost bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
Elke De Proost heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

Specifieke voorwaarden: intellectueel eigendom

 

De content is bescherm door auteursrecht.
Elke De Proost kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht, een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:

 • Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.

 • Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.

 • onder enige beperking van tijd

 

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:

 • Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Elke De Proost en de opdrachtgever.

 • Elke De Proost behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Turnhout. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

 

Inzake online foto-edits

1. Inschrijving en toegang tot de edits

De inschrijving is alleen voor alle individuele klanten die zich inschrijven op eigen initiatief.
 

2. Doorlooptijd

 

De klant heeft levenslang toegang tot de opleiding, zolang Elke De Proost Fotogafie bestaat.
De edits zijn in principe zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 toegankelijk, behalve tijdens onderhoudswerken aan de of onvoorziene technische problemen. Elke De Proost Fotografie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet-toegankelijk zijn van de opleiding.

 

3. Verbintenissen van de klant
 

De klant verbindt zich ertoe om:

 • op geen enkele andere wijze gebruik te maken van het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal dan voor het volgen van de opleiding;

 • het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal op geen enkele manier, zelfs niet gedeeltelijk, openbaar te maken, te verspreiden, te reproduceren, te vertalen of aan te passen

Als de klant bovenstaande verbintenissen niet respecteert, zal Elke De Proost Fotografie zijn toegang afsluiten.

 

4. Terugbetaling


Aangekochte goederen worden niet terugbetaald (presets + edits).
Indien er ontevredenheid is rond de online edits kan je hiervoor een mail sturen naar info@elkedeproostfotografie.com (binnen 10 dagen na aankoop).

5. Privacy
 

Elke De Proost Fotografie verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de klant te eerbiedigen.
Het is Elke De Proost Fotografie toegestaan om de persoonlijke informatie van de klant aan te wenden om de klant op de hoogte te houden van het opleidingsaanbod van Elke De Proost Fotografie.
 
De klant heeft ten allen tijde het recht om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Dat kan via mail naar info@elkedeproostfotografie.com of telefonisch op het nummer 0471 21 98 07.


6. Communicatie

 

Algemene vragen over online edits kan de klant voorleggen aan de administratie via mail naar info@elkedeproostfotografie.com of telefonisch op het nummer 0471 21 98 07.

Inhoudelijke vragen over cursussen kan de klant voorleggen via info@elkedeproostfotografie.com.

 

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hierover contact opnemen via info@elkedeproostfotografie.com.

Algemene voorwaarden inzake workshops:

 • Inschrijving en toegang tot de leermodules: de inschrijving is alleen voor alle individuele klanten die zich inschrijven op eigen initiatief.
  Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via info@elkedeproostfotografie.com.

     © 2020 - Elke De Proost fotografie

BTW: BE 0649 421 433

 • facebook
 • Instagram

.Professioneel fotograaf gespecialiseerd in: kinderfotografie, zwangerschap, (familie)portretten, bruiloften   

Locatie: Arendonk - België